IDENTIFICATIE

 • Eigenaar: SNOW PASSPORT S.L. (hierna"SNOWPASSPORT")
 • FISCAAL NUMMER: B02649986
 • Maatschappelijke zetel: Calle Alfonso Infante de Borbón y Borbón, 10 C.P. 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid (Spanje).
 • E-mail: info@mytravelpassport.eu

INFORMATIE EN TOESTEMMING

Door dit Privacybeleid te lezen, wordt de Gebruiker geïnformeerd over de manier waarop snowpassport de persoonlijke gegevens die aan hem worden verstrekt via de website www.mytravelpassport.eu (hierna de "Website") verzamelt, behandelt en beschermt, evenals de gegevens van zijn verbinding met en navigatie door de Website (hierna de "navigatie") en alle andere gegevens die hij in de toekomst via geautoriseerde middelen aan snowpassport kan verstrekken.

De Gebruiker dient deze Privacy Policy, die op een duidelijke en eenvoudige manier is opgesteld om het begrijpen ervan te vergemakkelijken, aandachtig te lezen en vrijelijk en vrijwillig te bepalen of hij zijn persoonlijke gegevens of die van derden aan snowpassport wenst te verstrekken.


VOOR WELK DOEL ZAL SNOWPASSPORT
DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER VERWERKEN EN HOE LANG?

Afhankelijk van het verzoek van de Gebruiker worden de verzamelde persoonsgegevens door snowpassport voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Het beheren en verwerken van de inschrijvingen van de Gebruiker voor de verschillende evenementen die door snowpassport worden gepromoot en, in het verlengde daarvan, het versturen van commerciële mededelingen met betrekking tot de diensten en producten van snowpassport.
 • Om elektronische berichten te versturen over diensten en producten die interessant worden geacht voor de Gebruiker.
 • Wanneer de gebruiker zijn persoonlijke gegevens via het contactformulier op de website invult, worden deze gegevens verwerkt om aan de verzoeken van de gebruiker te kunnen voldoen.
 • Wanneer gebruikers een bestelling plaatsen, worden hun gegevens verwerkt voor klanten-, boekhoudkundig, fiscaal en administratief beheer. Dit omvat: economisch en boekhoudkundig beheer, fiscaal beheer, administratief beheer, facturatiebeheer, klantenbeheer, leveranciersbeheer, incasso- en betalingsbeheer, advies, audit, consultancy en aanverwante diensten en geschiedenis van commerciële relaties.
 • Voor betalingen met creditcard/debetkaart worden de aanvullende kaartgegevens die u verstrekt (naam op de kaart, kaartnummer, vervaldatum en controlecijfer) alleen gebruikt om de betaling te autoriseren van en naar uw creditcardprovider.

De gegevens van de Gebruiker worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden, gedurende de hieronder aangegeven perioden:

 • Voor het beheer en de verwerking van verzoeken, voor de periode die passend wordt geacht, afhankelijk van de aard en de aard van het voorwerp van de communicatie en, eenmaal beheerd, voor de wettelijke termijnen die vereist zijn door de toepasselijke regelgeving en totdat eventuele aansprakelijkheden die kunnen ontstaan, aflopen.
 • De gegevens die worden verstrekt voor het verzenden van commerciële communicatie worden bewaard zolang u geen bezwaar maakt tegen de verwerking of uw toestemming intrekt.
 • Uw persoonlijke gegevens die u via het formulier verstrekt, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek te verwerken.
 • Ze worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het doel van de verwerking te handhaven en wanneer ze niet langer nodig zijn voor dat doel, worden ze verwijderd met passende veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de volledige vernietiging van de gegevens te garanderen.
 • Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en langer, voor de verjaringstermijnen die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving.
 • Als de klant zich registreert op de site zonder een bestelling te plaatsen, worden deze gegevens bewaard totdat de klant zijn toestemming intrekt.

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

SNOWPASSPORT zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat alle derde partijen voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover persoonsgegevens door derden namens SNOWPASSPORT en in onze opdracht kunnen worden verwerkt, garanderen wij dat technische, organisatorische en contractuele maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

Contractueel zullen doorgiften buiten de EU/EER naar landen zonder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie gebaseerd zijn op standaard gegevensbeschermingsclausules aangenomen door de Europese Commissie, waarvan een kopie kan worden verkregen door contact met ons op te nemen. Overdrachten naar de VS kunnen gebaseerd zijn op het EU-VS Privacy Shield kader of op standaard gegevensbeschermingsclausules.

 • Berichten- en nieuwsbriefdiensten: De elektronische bulletins of nieuwsbrieven worden beheerd door Mailchimp. Wanneer je de diensten van dit platform gebruikt om e-mailmarketingcampagnes uit te voeren, inschrijvingen te beheren en nieuwsbrieven te versturen, moet je je ervan bewust zijn dat Mailchimp zijn servers buiten de EU in de VS heeft staan en valt onder de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst, waarover hier informatie beschikbaar is en die is goedgekeurd door het Europees Comité voor de bescherming van persoonsgegevens. Mail Chimp. 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308.

Informatie over dit bedrijf en zijn privacybeleid vindt u hier. Daarnaast heeft dit bedrijf het Privacy Shield protocol ondertekend dat internationale gegevensoverdracht tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten mogelijk maakt.

Het gebruik van Mailchimp is geen overdracht van gegevens, maar de gegevens worden door dit platform uitsluitend en alleen gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en altijd met jouw toestemming.

 • Analysedienst, Google Analytics: een webanalysedienst van Google Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om SNOWPASSPORT te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van SNOWPASSPORT (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


WELKE GEBRUIKERSGEGEVENS VERWERKT SNOWPASSPORT
?

SNOWPASSPORT kan de volgende categorieën gegevens verwerken, afhankelijk van het verzoek van de Gebruiker:

 • Identificerende gegevens: naam, achternaam, afbeelding, nationale identiteitskaart, nationaliteit, geboortedatum, geslacht.
 • Contactgegevens: postadres, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.
 • Financiële en bankgegevens: bankrekening, bankkaartnummer.
 • IP-adres (Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u het internet gebruikt en kan ook worden gebruikt om u binnen een bepaalde sessie te identificeren).
 • SNOWPASSPORT verzamelt en bewaart automatisch bepaalde informatie over gebruikersactiviteiten op onze website. Dergelijke informatie kan bestaan uit de URL waar ze vandaan komen (of ze nu wel of niet op onze website zijn), welke URL ze vervolgens openen (of ze nu wel of niet op onze website zijn), welke browser ze gebruiken, evenals bezochte pagina's, uitgevoerde zoekopdrachten, berichten, aankopen of verkopen, berichten, enz.
 • Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat om u diensten en functionaliteiten aan te bieden die beter op uw behoeften zijn afgestemd.


WAT IS DE RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker voor de bovengenoemde doeleinden wordt uitgevoerd in overeenstemming met de volgende legitieme grondslagen:

 • Voor de gevallen waarin gebruikersgegevens worden verstrekt via het contactformulier op de website, worden uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.
 • In alle andere gevallen worden uw gegevens verwerkt op basis van de uitvoering van het contract tussen SNOWPASSPORT en de gebruikers.
 • Voor het verzenden van commerciële informatie baseren wij ons op uw toestemming.
 • Wij sturen onze klanten commerciële informatie op basis van gerechtvaardigd belang, altijd over soortgelijke producten. De klant kan zich afmelden voor deze service via info@snowpassport.es.

Ook als de gebruiker zijn/haar toestemming voor de verwerking intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerking.


AAN WELKE ONTVANGERS WORDEN DE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER MEEGEDEELD?

Wij informeren u dat uw gegevens niet aan derden zullen worden gecommuniceerd, behalve in die gevallen waarin dit wettelijk verplicht is of op verzoek van de betreffende overheidsinstantie. Voor het overige hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig indien snowpassport een dergelijke mededeling wenst te doen:

 • Belastingdienst. In overeenstemming met de belastingwetgeving
 • Banken en bankinstellingen. Voor het beheer en innen van de prijs.
 • Transportbedrijven. Voor het beheer van de verzending.
 • Consumenten- en gebruikerskantoren. In geval van een klacht.

Belastingadvies. Om aan onze belastingverplichtingen te voldoen.


VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker:

 • Staat ervoor in dat hij/zij ouder is dan 18 jaar en dat de gegevens die hij/zij aan snowpassport.es verstrekt waarheidsgetrouw, juist, volledig en actueel zijn. Daartoe is de Gebruiker verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij/zij verstrekt.
 • Door de betreffende vakjes aan te vinken en gegevens in te vullen in de velden van de contactformulieren of in de downloadformulieren, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en vrijelijk dat zijn/haar gegevens noodzakelijk zijn voor de provider om zijn/haar verzoek te behandelen, waarbij het invullen van gegevens in de overige velden vrijwillig is. De Gebruiker garandeert dat de aan SNOWPASSPORT verstrekte persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw zijn.
 • Hij/zij garandeert dat hij/zij de derden waarvan hij/zij zijn/haar gegevens verstrekt, indien hij/zij dit doet, op de hoogte heeft gesteld van de aspecten in dit document. Hij/zij garandeert ook dat hij/zij hun toestemming heeft verkregen om hun gegevens aan SNOWPASSPORT te verstrekken voor de bovengenoemde doeleinden.
 • U bent aansprakelijk voor alle onjuiste of onnauwkeurige informatie die u via de Website verstrekt en voor alle schade, direct of indirect, die hierdoor kan ontstaan voor SNOWPASSPORT of derden.

BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

 • Het is het beleid van de SNOWPASSPORT Website om geen gegevens te verzamelen of te verwerken van personen jonger dan 16 jaar.
 • Door zich bij SNOWPASSPORT te registreren, garandeert de klant uitdrukkelijk dat hij/zij ouder is dan 16 jaar en is hij/zij volledig verantwoordelijk voor deze verklaring. Wij kunnen u te allen tijde vragen uw leeftijd te verifiëren door het bijbehorende identiteitsbewijs te overleggen.
 • Onze diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die handelingsbekwaam zijn. Daarom moeten personen die niet aan deze voorwaarde voldoen, afzien van het verstrekken van persoonlijke informatie die in onze databases wordt opgenomen.

UITOEFENING VAN RECHTEN

 • De Gebruiker kan een brief sturen naar SNOW PASSPORT S .L. Calle Alfonso Infante de Borbón y Borbón, 10 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid (Spanje), of per e-mail naar het adres info@mytravelpassport.eumet de referentie "Gegevensbescherming", vergezeld van een fotokopie van zijn identiteitsbewijs, op elk gewenst moment en gratis, naar:
 • De verleende toestemmingen in te trekken.
 • Bevestiging te krijgen of SNOWPASSPORT al dan niet persoonlijke gegevens van de Gebruiker verwerkt.
 • Toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens.
 • Onnauwkeurige of onvolledige gegevens te corrigeren.
 • Te verzoeken om verwijdering van de gegevens, onder andere wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • SNOWPASSPORT te verzoeken de verwerking van de gegevens te beperken wanneer aan een van de voorwaarden in de regelgeving inzake gegevensbescherming is voldaan.
 • De overdraagbaarheid van hun gegevens aan te vragen.

De gebruiker wordt er tevens van op de hoogte gesteld dat hij te allen tijde een klacht over de bescherming van zijn persoonsgegevens kan indienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming op het adres Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. We nodigen u echter uit om contact met ons op te nemen voor elke vraag met betrekking tot de gegevens om deze op te lossen via info@mytravelpassport.eu.


VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Snowpassport zal de gegevens van de Gebruiker te allen tijde met absolute vertrouwelijkheid behandelen en zich houden aan de verplichte geheimhoudingsplicht met betrekking tot hen, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving, voor dit doel de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en de wijziging, het verlies, de behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, gezien de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan zij worden blootgesteld.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

SNOWPASSPORT behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie en aan de praktijken in de bedrijfstak.